Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Struktura organizacyjna  / Referat Finansowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Finansowy Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy:

 1. Sprawy koordynacji planowania i analiz budżetu Gminy oraz środków pozabudżetowych, zwłaszcza:
  1. opracowywanie projektu budżetu i planów finansowych Gminy oraz dokonywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków,
  2. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planów finansowych jednostek podporządkowanych Radzie Gminy,
  3. zapewnienie zgodności planów finansowych z uchwałą budżetową,
  4. analizowanie wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  5. planowanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji Gminy,
  6. zapewnienie bilansowania potrzeb finansowych dochodami własnymi i zasilającymi,
  7. zapewnienie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,
  8. udzielanie instruktażu w sprawach opracowywania planów finansowych jednostkom organizacyjnym, koordynowanie w tym zakresie prac planistycznych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych,
  9. opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego Działu budżetu Gminy, przeniesieniu wydatków między działami w ramach budżetu Gminy oraz dysponowania nadwyżką budżetową,
  10. dysponowanie środkami funduszu zasobowego i innych funduszów w granicach określonych przepisami,
  11. prowadzenie zbiorczej ewidencji planowanych dochodów i wydatków Gminy,
  12. opracowywanie określonych ocen przebiegu wykonania zadań finansowych oraz dochodów i wydatków Gminy i jednostek organizacyjnych,
  13. planowanie wydatków osobowych finansowanych z budżetu Gminy oraz ewidencja i analiza wynagrodzeń osobowych w dziale "Administracja państwowa i samorządowa",
  14. opracowywanie projektów decyzji w sprawie tworzenia zakładów budżetowych,
  15. nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej podległych Gminie podmiotów gospodarczych,
  16. ujmowanie w projekcie budżetu Gminy środków na tworzenie rezerw celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  17. sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków w tym zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu Gminy, funduszy gminnych,
  18. współdziałanie w gospodarowaniu mieniem gminy
 2. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej budżetu Gminy, w szczególności:
  1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości budżetowej,
  2. prowadzenie rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków, kosztów i rachunków,
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy,
  4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych Gminy,
  5. wykonywanie rozporządzeń środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Skarbnika Gminy,
  6. prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac Urzędu, dla celów rachuby płac,
  7. planowanie, realizacja i obsługa rachunkowa wydatków osobowych, ubezpieczeń, dodatków do płac, nagród, kosztów podróży służbowych,
  8. prowadzenie list płac dla pracowników oraz kart wynagrodzeń,
  9. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  10. rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz zdrowotny,
  11. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników własnych),
  12. obsługa księgowa pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia, zasiłki, rozliczenia z PUP)
  13. prowadzenie ewidencji wartościowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy,
  14. sporządzanie poleceń przelewów oraz czeków na wypłaty gotówkowe,
  15. sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym,
  16. współdziałanie z bankami, Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  17. prowadzenie statystyki gminy.
 3. Prowadzenie spraw wymiaru i księgowości podatkowej, w tym zwłaszcza:
  1. prowadzenie spraw związanych z poborem i inkasem podatków i opłat należnych do właściwości organów gminy w ramach zadań własnych i zleconych oraz księgowość i ewidencja wpłat,
  2. inicjowanie podjęcia przez Radę Gminy uchwał dotyczących stawek podatków i opłat, zarządzanie poboru, określenie inkasentów i ich wynagrodzenia,
  3. przygotowywanie list płac za inkaso,
  4. organizowanie i nadzorowanie inkasa podatków i opłat,
  5. rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i leśnego,
  6. kontrola terminowości wpłat podatkowych i naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty,
  7. prowadzenie rachunkowości i ewidencji podatków i opłat w tym: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku z tyt. posiadania psa,
  8. zakładanie kontokwitariuszy,
  9. dokonywanie zapisów księgowych dotyczących podatków
  10. uzgadnianie dzienników obrotów podatkowych z rejestrem przypisów i odpisów oraz księgowością budżetową,
  11. wystawienie pokwitowań na wpłaty dokonywane w Urzędzie Gminy z tytułu podatków, opłat i wpłat różnych,
  12. windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat, współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym, komornikiem sądowym oraz prowadzenie egzekucji we własnym zakresie z wynagrodzenia za pracę,
  13. prowadzenie rejestru podań o ulgi oraz przygotowanie decyzji związanych z umarzaniem, odraczaniem terminu płatności, rozkładaniem na raty, zaniechaniem poboru podatków i opłat,
  14. wydawanie zaświadczeń o zaległościach w podatkach i opłatach,
  15. prowadzenie kontroli podatników w zakresie podatków i opłat należących do właściwości organów gminy,
  16. przygotowanie do zaopiniowania przez Wójta podań z Urzędu Skarbowego dotyczących umarzania, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty, zaniechania poboru podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy a stanowiących dochody Gminy,
  17. sporządzanie sprawozdań z dochodów podatkowych.
  18. sporządzanie przypisów i odpisów z tytułu: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego -dla osób fizycznych i prawnych,
  19. zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw i kart nieruchomości,
  20. prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów oraz uzgadnianie ich z dziennikiem obrotów,
  21. prowadzenie rejestru ulg inwestycyjnych z tytułu nabycia gruntów, ulg żołnierskich i bieżąca ich aktualizacja,
  22. sporządzanie sprawozdań z wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi, wyliczanie skutków obniżania stawek oraz ulg,
  23. wydawanie zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego i stanie majątkowym.
 4. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu, gospodarki i ewidencji druków, w szczególności:
  1. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  2. dokonywanie wpłat do banku,
  3. podejmowanie gotówki z banku,
  4. prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat gotówkowych w postaci raportów kasowych,
  5. przyjmowanie opłaty skarbowej,
  6. prowadzenie gospodarki i ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  7. wydawanie druków opłaty targowej i rozlicznie inkasenta opłaty targowej,
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolników,
  9. prowadzenie kart wpłat z tytułu czynszów.


data wytworzenia2018-02-23
data udostępnienia2018-02-23
sporządzone przezBorowik Mariusz
opublikowane przezBorowik Mariusz
ilość odwiedzin98
rejestr zmianzobacz »
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@