Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018

Uchwały Rady Gminy w Gidlach podjęte w 2018 roku

 

Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających

Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych

Uchwała nr XL/269/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XL/270/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała nr XL/271/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Uchwała nr XL/272/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/03 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gidle

Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gidle dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr XLII/280/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XLII/281/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2018 roku

Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLII/283/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego w przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Gidlach Nr XXXVI/240/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gidle oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Gidle instrumentem płatniczym

Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach za rok 2017

Uchwała nr XLV/297/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2017

Uchwała nr XLV/298/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za rok 2017

Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gidle

Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

Uchwała nr XLV/301/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/279/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gidle dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2018

Uchwała nr XLVI/303/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała nr XLVI/304/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2017

Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLVI/306/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVI/307/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XLVI/308/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Gidle na lata 2018-2020

Uchwała nr XLVI/309/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gidle

Uchwała nr XLVII/310/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVII/311/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLVII/312/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gidle

Uchwała nr XLVII/313/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/138/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XLVII/314/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLVII/315/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gidle

Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XLIX/319/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLIX/320/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/321/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr L/322/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr L/323/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gidle na lata 2018-2023

Załącznik do Uchwały nr L/323/2018 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gidle na lata 2018-2023

Uchwała nr L/324/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Gidledata wytworzenia2018-03-23
data udostępnienia2018-03-23
sporządzone przezMariusz Borowik
opublikowane przezMariusz Borowik
ilość odwiedzin421
rejestr zmianzobacz »
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@