Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, menu 177 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

2017

Uchwały Rady Gminy w Gidlach podjęte w 2017 roku

 

Uchwała nr XXVII/192/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kobiele Wielkie

Uchwała nr XXVII/195/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom

Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gidle

załącznik do Uchwały nr XXVII/197/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gidle

Uchwała nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

Uchwała nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2017 roku

Uchwała nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, oraz ustalenie granic obwodów

Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gidle na lata 2017 - 2019

Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gidle

Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016

Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2016

Załącznik do uchwały nr XXIX/210/17

Uchwała nr XXIX/211/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za rok 2016

Uchwała nr XXIX/212/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XXIX/213/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 maja 2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2016

Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Uchwała nr XXX/218/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2017

Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle

Uchwała nr XXXI/221/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 20 lipca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXI/222/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 20 lipca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 20 lipca 2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gidle

Uchwała nr XXXII/224/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 7 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 września 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 września 2017 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 września 2017 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach

Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 października 2017 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego przez zebranie wiejskie wniosku sołectwa Ciężkowice dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego w 2018 r

Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 października 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXV/232/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 r.

Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gidle na lata 2017-2023

Załącznik do Uchwały nr XXXVI/238/2017 – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gidle na lata 2017-2023

Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmian w Statucie Gminy Gidle

Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach

Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gidle do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gidlach” oraz do akceptacji złożonych w projekcie przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf

Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Pławnie

Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach

Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchylenia imienia Leona Kruczkowskiego z nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie

Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2017

Uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2018

Uchwała nr XXXVIII/255/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXVIII/256/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/260/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/263/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle

Uchwała nr XXXVIII/264/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/218/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2017

Uchwała nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/250/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2017

Metryka

sporządzono
2018-03-13 przez Mariusz Borowik
udostępniono
2018-03-13 00:00 przez Mariusz Borowik
zmodyfikowano
2019-04-24 08:40 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2031
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.