Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, menu 224 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040

Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Gidle

Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany reprezentanta Gminy Gidle w stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania pn. Region Włoszczowski

Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040

Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 z dnia 15.01.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr V/31/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Gidle

Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2019 roku

Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gidle

Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku  w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Gidle

Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/321/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby zezwoleń na sprzdaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr VIII/44/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania Statutu Gminnnej Biblioteki Publicznej w Gidlach

Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr IX/50/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gidle uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gidle na lata 2017-2021

Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za rok 2018

Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gidle za rok 2018

Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gidle wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018

Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2018

Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku

Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Wojnowice

Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych

Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020-2023

Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości na własność Gminy Gidle

Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2019 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/327/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Gidle

Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalania zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokończenia w całości inwestycji wodociągowej pn. II etap Stanisławice-Strzała

Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gidle na lata 2017-2021

Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Uchwała nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gidlach

Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzowie

Uchwała nr XIV/85/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach na kadencję 2020-2023

Uchwała nr XV/86/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22.10.2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XV/87/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XV/88/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XVI/89/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XVI/91/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2020

Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2020

Uchwała nr XVI/93/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach

Uchwała nr XVI/94/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr XVI/95/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/96/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Uchwała nr XVII/97/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XVII/98/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 03 grudnia 2019r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XVII/99/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/95/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Uchwała nr XVIII/102/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/103/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XVIII/104/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gidle

Uchwała nr XVIII/105/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gidle na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XVIII/106/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Uchwała nr XVIII/107/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej na terenie Gminy Gidle

Uchwała nr XVIII/108/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XVIII/109/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gidle

Uchwała nr XVIII/110/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku   w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Uchwała nr XVIII/111/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gidle i jej jednostkom organizacyjnym

Metryka

sporządzono
2019-02-12 przez Zofia Binek
udostępniono
2019-02-12 00:00 przez Mariusz Borowik
zmodyfikowano
2020-03-06 09:25 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1711
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.