Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, menu 240 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

Uchwała nr XIX/118/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała nr XIX/119/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XX/120/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała nr XX/121/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXI/122/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała nr XXI/123/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXI/124/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2020

Uchwała nr XXI/125/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/104/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XXI/126/2020 Rady Gminy w Gidlach z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Uchwała nr XXII/127/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXII/128/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXIII/129/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXIII/130/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXIII/131/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XXIII/132/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gidle na lata 2020-2022

Uchwała nr XXIII/133/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Uchwała nr XXIII/134/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Gidlach

Uchwała nr XXIII/135/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 roku  w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom

Uchwała nr XXIII/136/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2020r.

Uchwała nr XXIII/137/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2020 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gidlach przeprowadzenia kontroli

Uchwała nr XXIV/138/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXIV/139/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXIV/140/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 498/5 położonej w m. Michałopol

Uchwała nr XXIV/141/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)

Uchwała nr XXV/142/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXV/143/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXV/144/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2020

Uchwała nr XXV/145/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019

Uchwała nr XXV/146/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XXV/147/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych

Uchwała nr XXVI/148/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 czerwca 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXVI/149/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXVI/150/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu utrzymania publicznego dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Gidle

Uchwała nr XXVI/151/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XXVII/152/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXVII/153/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała nr XXVIII/154/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 07 lipca 2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy  Gidle za rok 2019

Uchwała nr XXVIII/155/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 07 lipca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gidle wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019

Uchwała nr XXVIII/156/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 07 lipca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2019

Uchwała nr XXVIII/157/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 07 lipca 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXVIII/158/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 07 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały nr IX/50/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXIX/159/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gidle na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr XXIX/160/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia „Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XXIX/161/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/127/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XXIX/162/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie ustalania zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XXX/163/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/107/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej na terenie Gminy Gidle

Uchwała nr XXX/164/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Uchwała nr XXX/165/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041

Uchwała NR XXXI/166/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 8 września 2020 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławnie

Uchwała nr XXXI/167/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 8 września 2020 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach

Uchwała nr XXXI/171/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 8 września 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/162/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XXXII/174/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 6 października 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XXXII/175/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 6 października 2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/202/05 Rady Gminy w Gidlach z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr XXXII/176/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 6 października 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Gidle

Uchwała nr XXXIII/179/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 listopada 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2021

Uchwała nr XXXIII/180/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 listopada 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2021

Uchwała nr XXXIII/181/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 listopada 2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr XXXIII/182/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 listopada 2020 w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Gminie Gidle

Uchwała nr XXXIII/183/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/242/17 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach

Uchwała nr XXXV/190/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2021 rok

Uchwała nr XXXV/192/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej 3900 E w miejscowości Włynice

Uchwała nr XXXV/193/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego

Uchwała nr XXXV/194/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gidle

Uchwała nr XXXV/195/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Gidlach na rok 2021

Uchwała nr XXXV/196/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na rok 2021

Uchwała nr XXXV/197/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na rok 2021

Uchwała nr XXXV/198/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

Uchwała nr XXXV/199/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021

Uchwała nr XXXV/200/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XXXV/201/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/147/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

sporządzono
2020-02-12 przez Zofia Binek
udostępniono
2020-02-12 00:00 przez Borowik Mariusz
zmodyfikowano
2021-10-12 10:34 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1537
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.