Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura organizacyjna Skarbnik Kompetencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje, bieżące, menu 46 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje

Kompetencje

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy i bezpośrednio  nadzoruje Referat Finansowy

Kompetencje Skarbnika:

1)     opracowuje projekt budżetu gminy i jego zmian zgodnie z odrębną uchwałą Rady,

2)     opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz informuje podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie,

3)     wnioskuje do Wójta o uzyskanie zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu,

4)     czuwa, aby zobowiązania zaciągane przez Gminę nie przekraczały wysokości wynikającej z planu wydatków pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika,

5)     wnioskuje do Wójta o wprowadzenie dla podległych jednostek dodatkowych ograniczeń   zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków,

6)     kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

7)     czuwa, aby suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie przekroczyła kwoty określonej w budżecie,

8)     kieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej wnioski o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych, czuwa, aby Gmina nie zaciągała zobowiązań finansowych, których wartość nominalna, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji,

9)     zapewnia określenie w uchwale budżetowej łącznej kwoty poręczeń i gwarancji w  przypadku ich udzielania,

10)  przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich  planów finansowych,

11)  wykonuje budżet gminy zgodnie z uchwałą Rady, w tym:

a)      opracowuje układ wykonawczy budżetu,

b)      przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,

c)      opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

12)  czuwa nad prawidłową realizacją budżetu gminy, w tym przygotowuje projekty  zarządzeń Wójta dotyczące:

a)      przeniesień wydatków z rezerw budżetowych,

b)      zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa,

c)      zmian w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału  rezerw,

d)      przeznaczenia rezerwy celowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu,

13) przygotowuje projekty zarządzeń Wójta, jeśli Wójt posiada upoważnienie Rady, w sprawach:

a)      dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień  wydatków

b)      między działami,

c)      przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 

d)      wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,     

14) przygotowuje zarządzenia Wójta w pozostałych sprawach dotyczących wykonywania  budżetu,

15) czuwa nad zaciąganiem zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym,

16) zapewnia bankową obsługę budżetu Gminy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie wyboru banku przez Radę w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

17) przygotowuje propozycje lokowania przez Wójta wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, jeśli Wójt posiada upoważnienie Rady,

18) sporządza sprawozdania i informacje z realizacji budżetu,

19) wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:

a)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

b)      dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

c)      dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

d)      opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

20) dokonuje kontroli wykorzystania środków budżetowych w jednostkach organizacyjnych gminy i nadzorowanych,

21) dokonuje bieżącej i okresowej analizy wykonania budżetu i informuje o jego realizacji,

22) przygotowanie projektów uchwał regulujących wysokości stawek  podatkowych, prawidłowy wymiar i pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy,

23) zapewnia terminowe ściąganie należności budżetowych,

24) sporządza sprawozdania okresowe i roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania  i zestawienia,

25) zapewnia ubezpieczanie majątku Gminy,

26) wykonuje  uprawnienia i  obowiązki głównego księgowego,

27) nadzoruje nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie budżetu Gminy,

 


Metryka

data wytworzenia
2018-02-23
data udostępnienia
2018-02-23
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
723
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.