Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura organizacyjna Referat Finansowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Finansowy, bieżące, menu 56 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansów (FN) należy w szczególności:
w zakresie spraw budżetowych:
1)    sporządzanie długów, wieloletnich prognoz finansowych Gminy,
2)    przygotowywanie projektu uchwały budżetowej Gminy wraz z częścią opisową w zakresie i szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych i Statutem Gminy,
3)    opracowywanie projektów układu wykonawczego budżetu Gminy,
4)    przekazywanie referatom i jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
5)    bieżące analizowanie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przygotowywanie  
6)    wniosków w zakresie zmian w planie budżetu gminy w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
7)    opracowywanie okresowych informacji o realizacji budżetu i planu środków
8)    pozabudżetowych, informowanie Wójta, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych o realizacji dochodów i wydatków budżetowych objętych planami finansowymi,
9)    opracowywanie dla Wójta informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy za okres I
10)    półrocza danego roku celem przedłożenia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
11)    opracowywanie dla Wójta sprawozdania wraz z częścią opisową z wykonania budżetu
12)    gminy za dany rok wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia przez Radę uchwały absolutoryjnej,
13)    negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na
14)    podejmowane lub przekazywane zadania zlecone,
15)    przygotowywania materiałów niezbędnych do uruchomienia kredytów i pożyczek
16)    zaciągniętych przez gminę,
17)    dokonywanie czynności związanych z terminową spłatą zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
18)    prowadzenie ewidencji kredytów i pożyczek,
19)    dokonywanie lokat wolnych środków budżetowych,
20)    w razie zaistnienia stosownych okoliczności przygotowanie wykazu i kwot nie  zrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, bądź projektów  
21)    decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych, w razie zaistnienia stosownych  okoliczności przygotowanie wykazu i kwot nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, bądź projektów decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych,
22)    dokonywanie czynności związanych z wyborem banku do obsługi budżetu Gminy,
23)    składanie wniosków o przyznanie subwencji rekompensującej,
24)    prowadzenie bieżących analiz wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
25)    dokonywanie oceny racjonalności tych wydatków i przedstawianie Wójtowi stosownych wniosków,
26)    współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami państwowymi i związkami zawodowymi,
27)    wykonywanie budżetu z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. W zakresie wykonywania obsługi finansowo-księgowej:
1)    opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, zakładowego planu kont oraz ich aktualizacja,
2)    organizacja prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej,
3)    prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont oraz instrukcją obiegu dokumentów księgowych:
4)    prowadzenie urządzeń syntetycznych dochodów podatkowych i niepodatkowych,
5)    wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych,
6)    prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów i wydatków budżetowych, inwestycji  oraz środków pozabudżetowych,
7)    dokonywanie kontroli dokumentów księgowych w zakresie formalnym, rachunkowym i pod kątem zgodności z planem finansowym,
8)    wykonywanie dekretacji dowodów księgowych,
9)    prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków,
10)    obsługa finansowo-księgowa zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych Gminie
11)    prowadzenie spraw związanych z opłatami i składkami do uiszczenia, których Gmina zobowiązana jest odrębnymi ustawami i uchwałami,
12)    rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
13)    windykacja nie podatkowych dochodów budżetowych,
14)    prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami towarów i usług,
15)    prowadzenie całości spraw związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług,
16)    prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi,
17)    obsługa bankowa wydatków budżetowych, inwestycji, dochodów budżetowych oraz    środków pozabudżetowych ,
18)    prowadzenie ewidencji umów rodzących zobowiązania finansowe Gminy,
19)    prowadzenie ewidencji wadiów oraz zabezpieczeń wykonania umów zawartych w wyniku zamówień publicznych,
20)    księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
21)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
22)    prowadzenie ewidencji mienia komunalnego - majątku trwałego, przedmiotów  
23)    nietrwałych, materiałów oraz środków trwałych w budowie,
24)    ustalanie odpowiedzialności za powierzone mienie,
25)    opracowywanie zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
26)    proponowanie Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zasad i terminów rozliczania inwentaryzacji,
27)    rozliczanie wyników inwentaryzacji okresowej,
28)    przeprowadzanie inwentaryzacji drogą potwierdzania sald nie objętych spisami z natury, rozliczanie inwentaryzacji składników majątku w części dotyczącej księgowego ujęcia  wyników,
29)    sporządzanie sprawozdań o środkach trwałych,
30)    prowadzenie dokumentacji księgowej z tytułu opłat za wodę i ścieki i egzekucja tych należności.

3. W zakresie obliczania płac i zasiłków:
1)    sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
2)    realizacja zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
3)    prowadzenie kart wynagrodzeń w sposób umożliwiający udokumentowanie wynagrodzeń stanowiących podstawę emerytury lub renty oraz w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu podatku od osób fizycznych,
4)    sporządzanie indywidualnych PIT-11 oraz PIT-40
5)    prowadzenie spraw rozliczeń z PFRON,
6)    wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
7)    wydawanie zaświadczeń do naliczania kapitału początkowego przez ZUS oraz zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia emerytur i rent,
8)    prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym ubezpieczeniem pracowników,
9)    sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
10)    prowadzenie dokumentacji zajęć wynagrodzeń za pracę.
11)    naliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatków od umów,
12)    sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o podatkach od rachunków,
13)    sporządzanie deklaracji VAT,
14)    przesyłanie za Gminę JPK do Urzędu Skarbowego.

4. W zakresie księgowości pozabudżetowej :
1)    ewidencja, rozliczanie i sprawozdawczość dotycząca środków pozabudżetowych otrzymywanych przez Gminę,
2)    prowadzenie spraw finansowych związanych z obsługą wypłaty należności z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów wykształcenia młodocianych pracowników,
3)    prowadzenie dokumentacji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4)    prowadzenie spraw finansowych związanych z obsługą rachunku sum depozytowych.

5. W zakresie czynności nadzoru i kontroli:
1)    nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,
2)    kontrola prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej,
3)    kontrola gospodarowania majątkiem Gminy,
4)    nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
5)    nadzorowanie wymiaru, poboru podatków i opłat oraz egzekucji podatkowych,
6)    nadzorowanie opracowywania i realizacji planów finansowych jednostek wykonujących   budżet Gminy,
7)    nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i księgowości przez jednostki organizacyjne, udzielanie instruktażu,
8)    nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników   majątkowych Gminy,
9)    kontrola gospodarki finansowej funduszu sołeckiego,
10)    kontrola finansowa podmiotów pożytku publicznego w zakresie udzielonych dotacji,
11)    monitoring aktualności polis ubezpieczeniowych.

6. W zakresie prowadzenia księgowości oświaty:  ( symbol FNOś)

Prowadzenie spraw księgowości oświaty:
1)    prowadzenie rachunkowości w każdej z placówek oświatowych (szkół i przedszkoli), zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami a w szczególności:
   a)    opracowywanie projektów planów placówek oświatowych,
   b)    przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia list płac,
   c)    prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
   d)    wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia za pracę,
   e)    sporządzanie przelewów bankowych, czeków na wypłaty gotówkowe,
   f)    współdziałanie z bankami, ZUS, Urzędem Skarbowym,
   g)    prowadzenie spraw związanych z ZFŚS i KZP jednostek oświatowych,    
   h)    sporządzanie sprawozdań do GUS i resortowych do MEN,
   i)    przygotowywanie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli, naliczanie dodatków   uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
2)    prowadzenie gospodarki finansowej każdej jednostki oświatowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
   a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki oświatowej,
   b)    zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez  poszczególne jednostki,
   c)  przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,  
3)    analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środkami pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji każdej jednostki,
4)    opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika każdej jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości i rozliczania inwentaryzacji,
5)    prowadzenie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO),
6)    wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących realizacji planów  finansowych oraz jego zmian,
7)    opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planów finansowych i ich analiza,
8)    opracowanie planów finansowych każdej jednostki na podstawie planów rzeczowych  przygotowanych przez Dyrektora placówki oświatowej i czuwanie nad ich realizacją,
9)    opracowanie wymaganych sprawozdań finansowych,  z  zapewnieniem ich rzetelności i terminowości,
10)    przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych  działalności  placówek oświatowych,
11)    czuwanie nad terminowym i prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji  składników majątkowych jednostki oraz jej wycena,
12)    czuwanie nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów, ksiąg  rachunkowych i sprawozdań finansowych,
13)    prowadzenie księgowości syntetycznej,
14)    prowadzenie analitycznej księgowości środków specjalnych, inwestycji i remontów,
15)    prowadzenie analitycznej księgowości dochodów i wydatków oraz kosztów,
16)    prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunków i środków trwałych.

 
7. Prowadzenie spraw księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminnych instytucji kultury:
1)    prowadzenie spraw finansowo- księgowych obejmującej ogół zadań z zakresu gospodarki finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości,
2)    dokonywanie rozliczeń finansowych,
3)    opracowywanie projektów planów placówek oświatowych,
4)    przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia dokumentacji do sporządzania list płac,
5)    prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
6)    wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia za pracę,
7)    sporządzanie przelewów bankowych, czeków na wypłaty gotówkowe,
8)    współdziałanie z bankami, ZUS, Urzędem Skarbowym,
9)    prowadzenie spraw związanych z ZFŚS i KZP jednostek obsługiwanych,
10)    prowadzenie księgowości syntetycznej,
11)    prowadzenie analitycznej księgowości dochodów i wydatków,
12)    wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących realizacji planów finansowych oraz jego zmian.

8 . W zakresie obsługi kasowej:
1)     podejmowanie gotówki z rachunków bankowych na zlecenie osób upoważnionych do podpisywania dyspozycji pieniężnych,
2)    dokonywanie wypłat z tytułu zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
3)     przyjmowanie wpłat do kasy i odprowadzanie gotówki do banku na właściwe rachunki bankowe,
4)    sporządzanie raportów kasowych,
5)    gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, wydawanie i rozliczanie zużycia,
6)     przyjmowanie wpłat wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,
7)     prowadzenie kart wpłat z tytułu czynszu za lokale,
8)    wydawanie i rozliczanie pogotowia kasowego i zaliczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9)    rozliczanie inkasenta z tytułu opłaty targowej.

9. W zakresie wymiaru, poboru  i ewidencji należności podatkowych i opłat:
1)    wymiar, pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających  osobowości prawnej,
2)    przygotowanie decyzji  w sprawach zaniechania, poboru, umarzania, rozkładania na raty, przesunięcia terminu płatności należności podatkowych, przygotowanie opinii w formie  postanowień w zakresie umarzania, rozkładania na raty, przesunięcia terminów płatności należności pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody gminy,
3)    prowadzenie rejestru przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych,
4)    prowadzenie ewidencji podatników,
5)    gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych,
6)    dokonywanie bieżącej aktualizacji zmian geodezyjnych, własnościowych w ewidencji podatkowej, weryfikacja i kontrola zeznań podatkowych,
7)    nadzorowanie i kontrola inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego oraz   podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
8)    wnioskowanie do Rady o ustalenie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
9)    wnioskowanie do Rady o ustalenie wysokości opłaty prolongacyjnej,
10)    współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie prowadzenia egzekucji należnego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,
11)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
12)    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
13)    przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
14)    wydawanie zaświadczeń  o stanie majątkowym,
15)    wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz w zakresie   dochodowości z gospodarstwa rolnego, prowadzenie rejestru zaświadczeń,
16)    prowadzenie kontroli podatkowych na terenie Gminy wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych,
17)    prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych zobowiązań pieniężnych,
18)    podatków i opłat lokalnych, systematyczne kontrolowanie terminowości wpłat podatkowych i opłat lokalnych,
19)    terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, wnioskowanie o wpis do hipotek i zastawów skarbowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
20)    bieżące rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat pieniężnych podatków i opłat lokalnych oraz wyliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso sołtysom,
21)    prowadzenie ewidencji i egzekwowania podatku od środków transportowych,
22)    opracowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat stanowiących dochody Gminy wraz z wyliczeniami skutków finansowych,
23)    sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji podatków i opłat lokalnych,
24)    sporządzanie sprawozdań o przedsiębiorcach, którzy otrzymali pomoc, rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu uzyskanej pomocy,
25)    współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.
26)    sporządzanie i przekazywanie sprawozdań/informacji z udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
27)    wydawanie zaświadczeń o wielkości udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, a także prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
28)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Metryka

data wytworzenia
2018-02-23
data udostępnienia
2018-02-23
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
946
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.