Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura organizacyjna Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych i Obywatelskich
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych i Obywatelskich, bieżące, menu 57 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych i Obywatelskich

Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych i Obywatelskich

Do zadań Referatu spraw ogólno-organizacyjnych należy:

 

1. W zakresie spraw obsługi kancelaryjnej:    
1)    obsługa kancelaryjna Urzędu w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji, informacji Urzędu, małej poligrafii oraz wywieszanie pism na tablicach ogłoszeń Urzędu,
2)    prowadzenie  punktu obsługi interesantów zakresie:
   a)    udzielania informacji dot. funkcjonowania Urzędu Gminy i jego referatów,
   b)    miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i urzędach,
   c)    udzielanie porad i pomocy w załatwianiu spraw,
   d)    przekształcania wniosków przedsiębiorców CEIDG-1 do centralnej ewidencji działalności gospodarczej
   e)    przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kpc i kpa,     
3)    prowadzenie rejestru delegacji,
4)    zarządzanie skrzynką podawczą na Platformie E-PUAP 2,
5)    prowadzenie spraw w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych,
6)     współdziałanie przy okazji świąt i uroczystości gminnych,
7)    udzielanie odpowiedzi z zakresu informacji publicznej,
8)    zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i przydziały odzieży roboczej pracownikom,
9)    Prowadzenie ewidencji prenumerat, wydawnictw, monitorowanie opłacania abonamentu RTV,

2. W zakresie spraw ogólno – organizacyjnych:
1)    zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie ewidencji, kasowanie,
2)    prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonywanie analizy prawidłowości składanych oświadczeń,
3)    opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy  oraz wniosków zmierzających do poprawy funkcjonowania i organizacji Urzędu,
4)    opracowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawach dotyczących organizacji i  funkcjonowania Urzędu,
5)    prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu, koordynacja i nadzór nad ich załatwianiem,
6)    prowadzenie rejestrów zarządzeń i decyzji oraz pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez Wójta Gminy,
7)    realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
8)    prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i  nadzorowanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na ewentualne zalecenia pokontrolne,

3. W zakresie spraw kadrowych:
1) realizacja zadań związanych z naborem pracowników do Urzędu w tym między innymi:
   a)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o prace interwencyjne i roboty publiczne, zatrudnianiem absolwentów, organizacją staży absolwenckich, współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy,
   b)    przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze, zwrot oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o przyjęcie do pracy, fizyczna likwidacja odpisów i kserokopii dokumentów złożonych przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w wyniku ogłoszenia naboru,
2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt  osobowych pracownikowi urzędu, w szczególności:
   a)    przygotowywanie umów o pracę, pism zmieniających warunki pracy i płacy,
   b)    organizowanie szkoleń i organizowanie badań lekarskich pracowników,
   c)    przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
   d)    przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych pracowników oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania    
   e)    zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu jako pracodawcy,
   f)    przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
   g)    ewidencja czasu pracy pracowników,
   h)    wydanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu,
   i)    kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
3)    kontrola dyscypliny pracy,
4)    nadzorowanie prowadzenie rejestru delegacji, ewidencji nieobecności w godzinach pracy, ewidencji zwolnień lekarskich,          
5)    organizowanie i prowadzenie  dokumentacji dotyczących dyżurów wprowadzonych w Urzędzie,
6)    sporządzanie umów o ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu, potwierdzanie danych zawartych w oświadczeniach o korzystaniu z samochodu na podstawie listy obecności,
7)    prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych,
8)    przygotowywanie i przekazywanie do archiwum akt pracowniczych byłych pracowników Urzędu,
9)    przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących służby przygotowawczej pracowników Urzędu na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
10)    sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego związanych z zatrudnieniem.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego, a w szczególności:
1)    prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum zakładowym,
2)    przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,   
3)    przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
4)    przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
5)    udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
6)    inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
7)    przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
8)    sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;

5. W zakresie wykonywania zadań z wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Gminy, Sejmu i Senatu RP , na Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz jednostek pomocniczych gminy i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów, a także zadań związanych z referendum (symbol OG), a w szczególności:
1)    współpraca z delegaturą krajowego biura wyborczego,
2)    wykonywanie czynności przewidzianych odrębnymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia wyborów lub referendów.

6. W zakresie spraw związanych z obsługą Rady, Komisji Rady i organów sołectw (symbol RG):
1)    kompletowanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji, zawiadomienia, terminowe  dostarczanie,
2)    przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
3)     podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady i jej   komisji,
4)    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5)    protokołowanie sesji, posiedzeń Komisji, zebrań i spotkań Rady,
6)    prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz komisji Rady,
7)    kompletowanie i przesyłanie uchwał Rady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
8)    przekazywanie uchwał Rady Gminy, wniosków komisji Rady do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych zainteresowanych podmiotów,
9)    przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,
10)    prowadzenie ewidencji interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz ewidencji wniosków komisji Rady,
11)    prowadzenie spraw związanych z działalnością sołtysów  i Rad Sołeckich, w tym:
   a)    organizowanie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich,
   b)    pomoc w obsłudze administracyjnej bieżącej działalności organów sołectw,
   c)    kompletowanie dokumentacji organów jednostek pomocniczych, kierowanie obiegiem uchwał i wniosków z tych jednostek.

7. W zakresie prowadzenia spraw  ewidencji ludności (symbol SO):
1)    prowadzenie rejestru mieszkańców w systemie informatycznym
   a)    zbiorów danych stałych mieszkańców,
   b)    zbiorów danych byłych mieszkańców,
   c)    zbiorów danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
2)    prowadzenie rejestrów:    
   a)    poświadczenia życia i utrzymania,
   b)    wydanych poświadczeń zameldowania,
   c)    pobytów cudzoziemców,
   3)    dokonywanie przemeldowań, zameldowań oraz wymeldowań na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
   4)    dokonywanie wymeldowań, zameldowań w trybie administracyjnym,
   5)    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz przygotowywanie w tej sprawie decyzji i postanowień,
6)    kontrole meldunkowe w ramach prowadzonych postępowań,
7)    sporządzanie wymaganych ustawowo wykazów, oraz sporządzanie wykazu 6-latków oraz informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji  dzieci i młodzieży do lat 18 dla potrzeb dyrektorów szkół,
8)    udostępnianie danych z rejestru mieszkańców,
9)    sporządzanie rocznej statystyki pobytów czasowych dla celów Głównego Urzędu   Statystycznego.

8. W zakresie rejestru wyborców:
1)    prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
2)    obsługa wyborów, referendum:
a)    sporządzanie list wyborczych i ich aktualizacja,
b)    wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
c)    powiadamianie urzędów o osobach dopisanych do rejestru wyborców i list wyborczych,
3)    przekazywanie Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu, za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego  okresowej informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborczym.
    
9. W   zakresie dowodów osobistych:
1)    przyjmowanie  i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego,
2)    wprowadzanie wniosków dowodów osobistych do rejestru,
4)    wydawanie dowodów osobistych,    
5)    przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego oraz wydawanie w tej sprawie stosownych zaświadczeń i zawiadomień,
6)    prowadzenie i aktualizacja zbioru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
7)    prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie dowodów osobistych,
8)    udostępnianie danych ze zbioru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
9)    prowadzenie archiwum kopert osobowych dotyczących wydanych dowodów osobistych oraz udostępnianie danych w tym zakresie,
10)    tworzenie zleceń o uzupełnienie danych osobowych w aplikacji Rejestru Systemów Państwowych,
11)    pobieranie rekordów do aktualizacji rejestru mieszkańców ze zbioru PESEL,
12)    usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.

10. W zakresie zarządzania oświatą: (symbol OG)
1)    kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
2)    współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie,
3)    sprawozdawczości oświatowej;
4)    organizowanie awansu stopnia zawodowego nauczycieli,
5)    przedstawianie do analizy i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
6)    prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendium szkolnego na podstawie ustawy prawo oświatowe,
7)    przygotowywanie decyzji  pracodawcom na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych  pracowników w związku z ustawą  prawo oświatowe,
9)    organizowanie dowozu dzieci do szkół, w tym zawieranie umów o indywidualny dowóz uczniów,
10)    prowadzenie działań na rzecz pomocy dla  dzieci  niepełnosprawnych,
11)    dokonywanie analizy dotyczących tworzenia, przekształcania i utrzymania przedszkoli, i szkół podstawowych,
12)    przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok, w tym informacja o wynikach sprawdzianów i egzaminów w podległych szkołach,
13)    sporządzanie zestawień zbiorczych, sprawozdań statystycznych i opisowych,
14)    współpraca z Kuratorium Oświaty.

Metryka

data wytworzenia
2018-02-23
data udostępnienia
2018-02-23
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
1062
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.