Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura organizacyjna Referat ds. Komunalnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat ds. Komunalnych, bieżące, menu 58 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat ds. Komunalnych

Referat ds. Komunalnych

Do zadań Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, należą sprawy:


1)    Sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w szczególności:
a)    sprawy związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej, budowy i eksploatacji gminnych obiektów użyteczności publicznej
b)    prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i budową uzbrojenia terenów budowlanych w urządzenia komunalne, energetyczne i gazowe oraz ustalenie udziału w kosztach wykonania,
c)    dokonywanie potrzeby rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalenia kierunków i sposobów ich zaspakajania,
d)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych w tym: wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulic, zieleńców i skwerów, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
e)    zapewnienie czystości i porządku na ulicach i placach publicznych,
f)    współpraca z firmami zajmującymi się wywożeniem nieczystości stałych i płynnych,
g)    egzekwowanie czystości i porządku na posesjach i wokół nich,
h)    prowadzenie spraw związanych z programowaniem, planowaniem i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie mienia gminnego,
i)    inspirowanie i organizowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w formie czynów społecznych, ustalanie realizatorów tych zadań, organizowanie finansowej, materiałowej i technicznej pomocy oraz nadzorowanie realizacji,
j)    prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów w tym: sprawy zlecenia robót i umów, nadzorowanie ich przebiegu, organizowanie odbioru robót  i udział w nich,
k)    umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
l)    organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

2)    Sprawy funkcjonowania i eksploatacji wodociągów zbiorowych, w tym:
a)    prowadzenie ewidencji urządzeń wodociągowych,
b)    systematyczna kontrola stanu ujęcia, sieci wodociągowej, przyłączy, wodomierzy, hydrantów i innych urządzeń w celu przeciwdziałania ubytkom wody i nielegalnemu poborowi,
c)    organizowanie usunięcia awarii wodociągów i zapewnienie ich należytego funkcjonowania,
d)    analiza kosztów eksploatacji wodociągu,
e)    współdziałanie z referatem finansowym w sprawach związanych z ustaleniem ceny wody,
f)    określanie warunków technicznych i finansowych przyłączenia do sieci wodociągowej nowych odbiorców wody,
g)    egzekwowanie obowiązku przyłączania się posesji do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

3)    Sprawy organizacji i prowadzenia prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznych w tym:
a)    opracowywanie projektów programów prac interwencyjnych i robót publicznych z uwzględnieniem rodzaju, terminów, miejsca i rozmiarów robót oraz przewidzianych efektów i obciążeń finansowych, rzeczowych i organizacyjnych,
b)    organizowanie i bezpośrednie wykonawstwa robót ujętym w zatwierdzonych programach prac interwencyjnych i robót publicznych,
c)    organizowanie zaopatrzenia pracowników w sprzęt i narzędzia,
d)    nadzorowanie dyscypliny pracy pracowników interwencyjnych, publicznych i osób skierowanych do kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie list obecności i innej niezbędnej dokumentacji,
e)    prowadzenie jakościowego i ilościowego odbioru wykonanych robót,
f)    prowadzenie ewidencji narzędzi i wyposażenia wydanego tymże pracownikom.

4)    Sprawy ochrony i kształtowania środowiska:
a)    przygotowywanie projektu gminnego  programu ochrony środowiska,
b)    udostępnianie lub odmowa udostępnienia  informacji o środowisku,
c)    prowadzenie postępowania w sprawie ochrony środowiska,
d)    prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
e)    przygotowanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
f)    przygotowanie materiałów w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie  oddziaływać na środowisko,
g)    przygotowanie materiałów w sprawie nakazania  użytkownikowi maszyn lub urządzenia
h)    technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
i)    przygotowanie decyzji w sprawie wymierzania kar pieniężnych za samowolne usunięcie
j)    drzew lub krzewów,
k)    sporządzanie i przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach
l)    występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
m)    przygotowanie materiałów dotyczących wystąpienia do wojewódzkiego inspektora ochrony   środowiska o podjęcie działań  w przypadku, powstania podejrzenia co do naruszania przez     kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska.

5)    Sprawy ochrony przyrody i ochrony zwierząt:
a)    przygotowanie materiałów w sprawie wydawania  w nagłych przypadkach tymczasowego zarządzenia o wprowadzaniu ograniczeń wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie przyrody,
b)    przygotowanie wniosku o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody,
c)    przygotowanie decyzji w sprawie czasowego lub stałego odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego,
d)    przygotowanie zezwoleń na utrzymywania rasy psa uznanej za agresywną,
e)    prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
f)    coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
g)    zapobieganiu bezdomności zwierząt i jego realizacja.

6)    Sprawy geologii i górnictwa:
a)    przyjmowanie zgłoszeń od wykonawcy o zamiarze przystąpienia do wykonywania  prac geologicznych,
b)    przygotowanie opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego oraz  przygotowywanie postanowień dotyczących uzgodnień dokonywanych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
c)    uzgadnianie z inicjatywy organu koncesyjnego szczegółowe warunki wydobywania kopalin,
d)    przygotowywanie opinii dotyczącej projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji.

7)    Sprawy z zakresu ustawy - Prawo wodne, w tym:
a)    rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
b)    nakazywanie wybudowania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami, lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody,
c)    powoływanie gminnego komitetu przeciwpowodziowego i prowadzeniu dokumentacji,
d)    prowadzenie rejestru pozwoleń wodno- prawnych, w tym aktualizacja, kompletowanie i przechowywanie pozwoleń wodno-prawnych.

8)    Sprawy obsługi oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych w tym:
a)    stały dozór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków,
b)    obserwacja procesów zachodzących w poszczególnych cyklach pracy oczyszczalni i eliminowanie zaistniałych nieprawidłowości,
c)    okresowe odwadnianie i składowanie osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków,
d)    codzienne dokonywanie odczytów wskaźników oczyszczonych ścieków zaleconych przez technologa oczyszczalni oraz innych wskaźników określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczyszczalni i odprowadzania do odbiornika ścieków oczyszczonych,
e)    dbałość o czystość, ład, porządek w całym obiekcie oczyszczalni oraz na terenie przynależnym do oczyszczalni i odprowadzania do odbiornika ścieków oczyszczonych,
f)    stałe kontrolowanie punktu zlewnego ścieków dowożonych,
g)    codzienna kontrola pracy przepompowni ścieków i bieżące utrzymanie
w należytym stanie sanitarno-technicznym,
h)    bieżące zaopatrywanie w środki potrzebne do utrzymania ciągłości procesów technologicznych na oczyszczalni.

9)    Sprawy koordynowania dowozu uczniów do szkół na terenie gminy a w szczególności:
a)    rozliczanie kart pracy kierowcy gimbusa,
b)    uzgadnianie kursów gimbusa i zapewnianie opieki w czasie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkoły,
c)    reagowanie na wystąpienie awarii środków lokomocji, rozliczanie napraw.

10)    Sprawy z zakresu utrzymania i czystości w gminie w zakresie gospodarki odpadami  obejmują w szczególności:
a)    szacowanie kosztów funkcjonowania systemu odbierania odpadów od mieszkańców oraz ustalanie cennika opłat pobieranych od mieszkańców,
b)    opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gidle, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c)    kontrola i nadzorowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w tym: - realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
d)    sprawowanie nadzoru  nad wykonywaniem obowiązków w zakresie gospodarki odpadami  przez właścicieli nieruchomości,
e)    nadzorowanie funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
f)    sprawdzanie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
g)    weryfikacja danych zawartych w deklaracjach składnych przez właścicieli nieruchomości,
h)    przygotowanie oraz prowadzenie postępowań w sprawach  z zakresu gospodarki odpadami  komunalnymi.
i)    weryfikacja i uaktualnianie  rejestru złożonych deklaracji o wysokości opłaty  przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j)    prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej  prawidłowego  gospodarowania odpadami komunalnymi oraz udostępnianie na stronie internetowej   gminy informacji wskazanych w ustawie,  
k)    dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i  organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami,                                                                                                                
l)    prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdanych kwartalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, składnych na podstawie ustawy  o utrzymania  czystości i porządku w gminach,
n)    przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,
o)    prowadzenie ewidencji opłat za odbieranie odpadów od komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich egzekwowanie,
p)    współudział w przygotowywaniu dokumentów przetargowych celem udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców

Metryka

data wytworzenia
2018-02-23
data udostępnienia
2018-02-23
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
967
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.