Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura organizacyjna Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, bieżące, menu 59 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Do zadań referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych należą sprawy z zakresu:

1.    Sprawy ruchu drogowego i gospodarki na drogach gminnych i komunikacji, w szczególności:
1)    opiniowanie w sprawach zaliczania dróg i ich odcinków do poszczególnych kategorii i rodzajów dróg,
2)    opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, utrzymania i ochrony dróg i mostów,
3)    utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
4)    realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,
5)    wydawanie zezwoleń na :
   a)    zajęcie pasa drogowego lub zjazdu z drogi,
   b)    przejazdu po drogach publicznych niektórych pojazdów,
6)    prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
7)    przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
8)    wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
9)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników oraz niekorzystnym przeobrażeniom środowiska,
10)    wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
11)    utrzymywanie zieleni w pasie drogowym,
12)    prowadzenie akcji odśnieżania na ulicach, drogach lokalnych oraz współdziałanie przy odśnieżaniu innych dróg publicznych,
13)    czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach publicznych przez zgłaszanie wniosków i postulatów odpowiednim organom,
14)    współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych,,
15)    orzekanie o przywrócenie pasa drogi do stanu poprzedniego,
16)    wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości innej niż określona ustawowo.

2. Sprawy związane z organizowaniem ochotniczych straży pożarnych i sprawowaniem nadzoru nad ich działalnością, a w szczególności:
1)    prowadzenie rejestru straży,
2)    zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
3)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Komendanta Gminnego Straży Pożarnej,
4)    zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń oraz wyposażenia
w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe, odzież specjalną, umundurowanie oraz środki transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
5)    zapewnienie środków alarmowania i łączności,
6)    koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy,
7)    organizowanie gminnych eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
8)    przyjmowanie informacji o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
9)    podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego Urzędu Gminy i mienia komunalnego,
10)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów będących w posiadaniu jednostek OSP,
11)    rozliczanie kart pracy kierowców.

3. Sprawy prawa energetycznego, w tym:
1)    planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
2)    nadzorowanie wykonawstwa konserwacji, budowy nowych oraz drobnych napraw obwodów oświetlenia ulicznego,
3)    zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji planu zaopatrzenia w energię elektryczną,
4)    współdziałanie z Zakładem Energetycznym.

4. Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami a w szczególności:
1)    Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw gospodarowania i obrotem nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne,
2)    sporządzanie umów dzierżaw i informacji o wysokości dzierżaw,
3)    ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej,
4)    prowadzenie dokumentacji związanej z numeracją porządkową nieruchomości
i nadawania nazw ulicom i placom,
5)    prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji podziału nieruchomości,
6)    załatwianie interesantów w sprawach uwłaszczeniowych i przekazania gospodarstwa,
7)    przygotowanie projektów uchwał, decyzji w sprawach sprzedaży, przekazywania w zarząd lub użytkowanie wieczyste.
8)    prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą  gruntów stanowiących własność Gminy,
9)    prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem nieruchomości na rzecz Gminy,
w tym: - dokonywanie niezbędnych podziałów nieruchomości w celu przejęcia.


5. Sprawy, planowania przestrzennego i zamówień publicznych obejmują w szczególności:
1)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, a w szczególności:
   a)    przyjmowanie wniosków o sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
   b)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z prowadzeniem rejestru wydanych decyzji,
   c)    wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
   d)    nadzór na mieniem komunalnym gminy w zakresie przepisów objętych planowaniem przestrzennym oraz prawem budowlanym,
   e)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym związanych z gospodarką gruntami,
   f)    prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy w zakresie geologii,
   g)    zatwierdzanie projektu planu zagospodarowania gruntami rolnymi w sferach ochronnych.
   h)    prowadzenie spraw zmierzających do prawidłowego przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji gminnych,
   i)    prowadzenie korespondencji w zakresie inwestycji z różnymi instytucjami,
   j)    prowadzenie książek obiektów budowlanych,
   k)    udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
   l)    przyjmowanie i przekazywanie projektów technicznych dotyczących inwestycji gminnych,
   m)    weryfikowanie dokumentacji technicznej pod względem wymogów formalno- prawnych dotyczącej zadania inwestycyjnego,
   n)    organizowanie postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
   o)    prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
   p)    prowadzenie rejestru umów zleceń z wykonawcami,
   q)    współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie potrzeb inwestycyjnych i remontowych.

6.W zakresie pozyskiwania środków europejskich:
1)    poszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach w szczególności w ramach programów UE,
2)    współpraca z organami zarządzającymi europejskimi programami integracyjnymi i środkami pomocowymi przydatnymi w planowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,
3)    wnioskowanie do Wójta o powołanie zespołów zadaniowych do opracowania wniosków w ramach wybranych i wytypowanych programów,
4)    opracowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków zewnętrznych, współpraca w tym zakresie z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
5)    udział w procesie aplikacyjnym związanym z pozyskiwaniem środków pomocowych,
6)    konsultowanie dokumentacji przetargowych i umów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych pod kątem ich zgodności z wymaganiami programowymi,
7)    udział w przygotowywaniu sprawozdań monitoringowych z realizacji projektów i przekazywanie ich właściwym instytucjom wdrażającym,
8)    reprezentowanie Gminy w kontaktach z instytucjami dysponującymi środkami pozabudżetowymi,
9)    promowanie programów i rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
10)    opracowywanie planów, programów wynikających z polityki ekologicznej państwa i polityki wspólnotowej państwa.
11)    sprawowanie nadzoru nad realizacją prac inwestycyjnych realizowanych przy pomocy środków zewnętrznych,
12)    dokonywanie rozliczeń wynikających z zawartych umów na realizację wnioskowanych zadań.

Metryka

data wytworzenia
2018-02-23
data udostępnienia
2018-02-23
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
906
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.