Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Statut
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Statut, menu 65 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut

Statut

Załącznik
do Uchwały Nr 69
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 11 września 2003 roku

STATUT GMINY GIDLE

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Gmina Gidle jest jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Mieszkańcy gminy stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o :

 1. ) gminie - należy przez to rozumieć gminę Gidle;
 2. ) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Gidlach;
 3. ) przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy w Gidlach;
 4. ) wiceprzewodniczącym - należy prze to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Gidlach; 
 5. ) komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy w Gidlach; 
 6. ) komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Gidlach; 
 7. ) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gidle; 
 8. ) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Gidle; 
 9. ) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Gidlach; 
 10. ) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717).

§ 3.

Gmina Gidle położona jest w powiecie radomszczańskim, w województwie łódzkim i obejmuje obszar 116,32 km 2. Granice gminy określone zostały na mapie w skali 1 : 100 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 4.

 1. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Gidle.
 2. Gmina posiada flagę i herb, których wzór graficzny stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Statutu.
 3. Zasady używania herbu i barw gminy określa Rada Gminy w Gidlach w odrębnej uchwale.

§ 5.

 1. Gmina posiada osobowość prawną. 
 2. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 3. Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 6.

 1. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.
 2. Gmina podzielona jest na 21 jednostek pomocniczych - sołectw, ich wykaz stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 7.

 1. W celu wykonywania swoich zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.

Rozdział II 

Jednostki pomocnicze gminy

§ 8.

 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 
  1. ) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy; 
  2. ) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą; 
  3. ) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki; 
  4. ) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien- w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne; 
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
 3. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek oraz w innych przepisach prawnych.

§ 9.

Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 1. ) obszar; 
 2. ) granice; 
 3. ) siedzibę władz; 
 4. ) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10.

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach rady.
 2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej powinien uczestniczyć w sesjach rady, jeżeli przedmiotem obrad są zagadnienia dotyczące w szczególności: uchwalania budżetu gminy, wykonania budżetu gminy, zagospodarowania przestrzennego gminy, realizacji wniosków i postulatów mieszkańców oraz działalność jednostek pomocniczych gminy.
 3. O terminie i tematyce sesji, przewodniczący rady zawiadamia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na zasadach określonych w § 17 ust. 2 pkt 1 niniejszego statutu.

§ 11.

 1. Rada Gminy może w odrębnej uchwale przekazać sołectwu do korzystania mienie komunalne.
 2. Rada Gminy w budżecie gminy może wyodrębnić środki finansowe do dyspozycji sołectwa.
 3. O przeznaczeniu środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa decyduje zebranie wiejskie.
 4. Księgowość wydatków i dochodów sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
 5. Działalność sołectwa w zakresie korzystania z mienia komunalnego i wydzielonych środków finansowych podlega nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statucie sołectwa.

§ 12.

Zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych - sołectw określają statuty tych jednostek.

Rozdział III 

Organy gminy

§ 13.

Organami gminy są: 

 1. ) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy; 
 2. ) organem wykonawczym jest wójt gminy; 

§ 14.

Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działalności przejawia się szczególnie prawem obywateli do:

 1. ) uzyskiwania informacji o statucie, kierunkach rozwoju i możliwościach rozwoju gminy; 
 2. ) wstępu na sesje i posiedzenia komisji; 
 3. ) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń rady i komisji.

Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów rady

§ 15.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

§16.

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady i 2-ch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
 3. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady jego zadania i kompetencje przejmuje wyznaczony wiceprzewodniczący.
 4. Odwołanie przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w trybie określonym w ust. 1.

§ 17.

 1. Przewodniczący rady czuwa nad przestrzeganiem prawa i ustalonych procedur w toku prac rady.
 2. Przewodniczący rady organizuje i kieruje pracą radnych, a w szczególności: 
  1. ) zwołuje sesje rady, ustala porządek obrad sesji oraz gromadzi i przekazuje radnym niezbędne do przeprowadzenia obrad materiały w terminach przewidzianych w Statucie; 
  2. ) przewodniczy na sesjach rady lub wyznacza do prowadzenia wiceprzewodniczącego; 
  3. ) koordynuje prace komisji rady.

§ 18.

Do pomocy w wykonywaniu zadań rada powołuje stałe lub doraźne komisje.

§ 19.

Do zadań komisji stałych należy: 

 1. ) kontrola działań wójta i jednostek organizacyjnych gminy; 
 2. ) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub wójta oraz spraw przedkładanych przez członków komisji; 
 3. ) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał na sesję rady; 
 4. ) kontrola wykonywania uchwał rady.

§ 20.

W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.

§ 21.

 1. Wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 2. Stałe komisje, a także ich przewodniczących, a w razie potrzeby także zastępców rada wybiera na pierwszej lub kolejnej sesji, uwzględniając propozycje radnych co do chęci przynależności do danej komisji.
 3. Przewodniczącego komisji i zastępcę przewodniczącego komisji, wybiera rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 22.

Rada powołuje następujące komisje stałe: 

 1. ) rewizyjną; 
 2. ) rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska i rolnictwa; 
 3. ) zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej.

§ 23.

Do zakresu działania komisji należą wszystkie sprawy objęte właściwością rady.

§ 24.

 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, do obowiązków którego w szczególności należy: 
  1. ) opracowywanie rocznych planów pracy komisji; 
  2. ) ustalanie terminów i porządków obrad komisji; 
  3. ) czuwanie nad merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniem posiedzeń komisji; 
 2. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. O terminie posiedzenia komisji jej przewodniczący zawiadamia członków komisji na piśmie lub w innej skutecznej formie.

§ 25.

 1. Na żądanie przewodniczącego komisji wójt oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych obowiązani są przedstawić sprawozdania i udzielać informacji, a także uczestniczyć w tych posiedzeniach, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące ich zakresu działania.
 2. Przewodniczący komisji może zaprosić inne osoby, niż wymienione w ust. 1 do wzięcia udziału w posiedzeniu.
 3. Radni, członkowie danej komisji, stwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności.

§ 26.

 1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu osobowego komisji.
 2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje jej przewodniczący.

§ 27.

Komisja uchwala wnioski, opinie, sprawozdania, a także założenia do wstępnych projektów uchwał rady, postanowień zawierających jej deklaracje, oświadczenia lub apele.

§ 28.

Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 29.

Skład komisji stałych określa rada w odrębnej uchwale.

§ 30.

Przewodniczący komisji stałych i doraźnych co najmniej 2 razy w roku przedstawiają sprawozdanie z działalności komisji.

Rozdział V 

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej

§ 31.

 1. Rada kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
 2. Rada gminy wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej w liczbie 3, w tym zastępcę przewodniczącego.
 3. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być radny pełniący funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady.
 4. W skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów działających w radzie.
 5. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania jego zadania wykonuje zastępca.

§ 32.

 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem: 
  1. ) legalności; 
  2. ) gospodarności; 
  3. ) rzetelności; 
  4. ) celowości; 
  5. ) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§ 33.

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach rady.

§ 34.

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o którym mowa w ust. 1.

§ 35.

 1. Rada może nakazać komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. Uchwały rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane są niezwłocznie.
 4. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę.

§ 36.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może upoważnić pracowników do udostępniania dokumentów i udzielania wyjaśnień. 

§ 37.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na trzy dni przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

§ 38.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 39.

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli- w terminie 3 dni od daty jej zakończenia- protokół pokontrolny, obejmujący: 
  1. ) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu; 
  2. ) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących); 
  3. ) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 
  4. ) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą; 
  5. ) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu; 
  6. ) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole; 
  7. ) datę i miejsce podpisania protokołu; 
  8. ) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 40.

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 41.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 42.

Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 43.

Do trybu pracy komisji rewizyjnej mają zastosowanie §§ 24 - 30 niniejszego Statutu.

Rozdział VI 

Sesje rady

§ 44.

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz projektami uchwał.
 3. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 4. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dniu po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
 5. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
 6. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów gminy.
 7. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 8. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołaniu sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 2.
 9. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust.8 stosuje się przepis ust. 3, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
 10. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest wójt, a projekt wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

§ 45.

 1. Rada gminy działa zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
 2. W razie potrzeby rada gminy może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 46.

 1. Przewodniczący rady gminy przygotowuje i zwołuje sesje rady.
 2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 
  Zawiadomienie powinno zawierać: 
  1. ) dane o miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia; 
  2. ) porządek obrad.
 3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał doręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu, doręcza się radnym co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem sesji.

§ 47.

 1. Rada gminy na sesjach rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
 2. Rada gminy, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 48.

 1. Przewodniczący rady gminy zawiadamia o sesjach wójta oraz w miarę potrzeby inne organy i jednostki.
 2. Przed każdą sesją przewodniczący rady gminy, po zasięgnięciu opinii wójta ustala listę gości zaproszonych na sesję, w tym przedstawicieli rady powiatu..
 3. W sesjach rady uczestniczy obligatoryjnie wójt, a z głosem doradczym, mogą uczestniczyć sekretarz i skarbnik gminy.
 4. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych podległych kontroli rady.
 5. Wójt jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady gminy.
 6. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 49.

 1. Sesje rady gminy są jawne.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym.
 3. Porządek obrad sesji rady gminy powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej sesji.
 4. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, rada gminy może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.
 5. W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 50.

 1. Rada gminy rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy składu rady.
 2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady przerywa obrady.
 3. Przewodniczący rady lub jeden z wiceprzewodniczących otwiera, prowadzi i zamyka sesję rady.
 4. Otwarcie sesji rady gminy następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego obrad formuły: " Otwieram........ sesję Rady Gminy w Gidlach".
 5. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad: 
  1. ) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad;
  2. ) przedstawia porządek obrad; 
 6. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności: 
  1. ) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 
  2. ) sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady gminy i działalności Urzędu;
  3. ) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
  4. ) interpelacje i zapytania radnych;
  5. ) wnioski i oświadczenia radnych;

§ 51.

 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do wójta albo komisji rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady.
 2. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla gminy.
 3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
 4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 5. Czas interpelacji ustnej oraz odpowiedzi udzielonej w tej formie nie może wynosić więcej niż 5 minut, a w przypadku niewyczerpania tematu, udziela się odpowiedzi pisemnej, jak w ust. 4.

§ 52.

 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
 2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 51 ust. 4 .
 3. Wójt lub upoważniony pracownik zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi wyczerpujących.

§ 53.

 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego.
 3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 4. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.
 5. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję rady nie będącym radnymi.

§ 54.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnych przypadkach przywołać go "do rzeczy".
 3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
 4. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.
 5. Przewodniczący, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 55.

Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

 1. ) sprawdzenia quorum; 
 2. ) ograniczenia czasu wystąpień mówców; 
 3. ) zakończenia wystąpień; 
 4. ) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
 5. ) zarządzenia przerwy;
 6. ) odesłania projektu uchwały do komisji;
 7. ) przeliczenia głosów;
 8. ) przestrzegania regulaminu obrad.

§ 56.

 1. Czas wystąpienia radnego w dyskusji nad każdym punktem porządku, nie powinien wynosić więcej niż 5 minut.
 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do wystąpień: 
  1. ) gości zaproszonych do udziału w sesji;
  2. ) referenta- sprawozdawcy;
  3. ) wójta lub jego przedstawicieli.

§ 57.

 1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi gminy, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. Wystąpienie w powyższej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
 3. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam......sesję Rady Gminy w Gidlach". Czas między otwarciem, a zamknięciem to czas trwania sesji.

§ 58.

 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: 
  1. ) co najmniej 4 radnych; 
  2. ) komisja rady;
  3. ) klub radnych; 
  4. ) wójt. 
 2. Projekty uchwał, o których mowa w § 58 ust.1 pkt. 1-3 wymagają zaopiniowania przez wójta gminy.

§ 59.

 1. Projekt uchwały powinien zawierać: 
  1. ) tytuł uchwały; 
  2. ) podstawę prawną; 
  3. ) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały;
  4. ) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
  5. ) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
 2. Projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.
 3. Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie zawierające potrzebę podjęcia określonej uchwały oraz skutki finansowe i prawne.

§ 60.

 1. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący.

§ 61.

 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
 2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady gminy.
 3. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 4. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
 5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 6. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów gminy w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni.
 7. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 6 :
  1. ) uchwałę budżetową; 
  2. ) uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta; 
  3. ) inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby obrachunkowej.

§ 62.

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad. Przewodniczący podlicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Przewodniczący obrad może wyznaczyć osobę do przeliczania głosów.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 63.

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę gminy spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
 5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 64.

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 65.

 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

§ 66.

 1. Z przebiegu sesji rady gminy sporządza się protokół. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały o przyjęciu protokołu.
 2. Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać: 
  1. ) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół; 
  2. ) stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. ) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
  4. ) porządek obrad;
  5. ) przebieg obrad, a w szczególności: streszczenie wystąpień, tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 
  6. ) przebieg głosowania i jego wyniki; 
  7. ) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
 3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
 4. Protokół z sesji rady gminy wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
 5. Protokół z poprzedniej sesji rady gminy jest przyjmowany na następnej sesji.
 6. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

§ 67.

Obsługę rady gminy i jej organów zapewnia wójt.

Rozdział VII 

Kluby radnych

§ 68.

Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 69.

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.
 2. Powstanie klubu może zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady. W załączeniu podaje się: 
  1. ) nazwę klubu; 
  2. ) listę członków; 
  3. ) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego rady.

§ 70.

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.
 2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

§ 71.

 1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy ruchu ich członków.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą rady, gdy liczba ich spadnie poniżej 3.

§ 72.

Pracę klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubów.

§ 73.

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem gminy.
 2. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubu przewodniczącemu.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także zmian regulaminu.

§ 74.

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania rady, a także inicjatywa uchwałodawcza.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

Rozdział VIII 

Wójt

§ 75.

 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
 2. Zasady wyboru oraz tryb wygaśnięcia mandatu wójta określają odrębne przepisy.

§ 76.

Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

§ 77.

Do zadań wójta w szczególności należy: 

 1. ) kierowanie bieżącymi sprawami gminy; 
 2. ) przygotowywanie projektów uchwał rady; 
 3. ) określenie sposobów wykonywania uchwał; 
 4. ) gospodarowanie mieniem komunalnym; 
 5. ) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 
 6. ) wykonywanie budżetu; 
 7. ) przedkładanie radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy; 
 8. ) wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej; 
 9. ) wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki.

§ 78.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Gidlach.

§ 79.

Kierownikiem Urzędu jest wójt.

§ 80.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

§ 81.

 1. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.
 2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 82.

Wójt wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

§ 83.

Wójt może upoważnić pracowników gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Rozdział IX 

Zasady dostępu i korzystania dokumentów

§ 84.

 1. Obywatel ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań prowadzonych przez gminę, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji na zasadach określonych niniejszym Statutem.
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych.
 3. Dostęp do dokumentów obejmuje w szczególności prawo do: 
  1. ) uzyskiwania informacji; 
  2. ) przeglądania dokumentów; 
  3. ) sporządzania notatek, odpisów i kserokopii (odpłatnie).
 4. Udostępnianie dokumentów następuje w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej gminy, której sprawa dotyczy.

§ 85.

 1. Dokumenty udostępnia się na wniosek zainteresowanego złożony na piśmie lub ustnie do protokołu we właściwej komórce organizacyjnej.
 2. Wniosek złożony na piśmie powinien zawierać wskazanie wnioskodawcy, jego adres, treść żądania oraz podpis.
 3. Złożenie wniosku do protokołu powinno spełniać wymogi określone w ust. 2, a ponadto powinno być podpisane przez pracownika przyjmującego wniosek.
 4. Pracownik przyjmujący wniosek rejestruje wniosek w rejestrze wniosków o udostępnienie dokumentów.
 5. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

§ 86.

Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie dokumentów, z przyczyn o których mowa w § 84 ust. 2, informuje się o tym wnioskodawcę pisemnie lub udostępnia część dokumentu.

§ 87.

Dokumenty udostępnia się do przeglądania w obecności upoważnionego pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu gminy lub jednostki organizacyjnej gminy.

Rozdział X 

Pracownicy samorządowi

§ 88.

Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

§ 89.

 1. Sekretarz i skarbnik gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.
 2. Sekretarz gminy w imieniu wójta sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez pracowników Urzędu, w szczególności: 
  1. ) nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw; 
  2. ) przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i instrukcji kancelaryjnej; 
  3. ) prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym odrębnym upoważnieniem kierując się wskazówkami i poleceniami wójta.
 3. Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu gminy, który: 
  1. ) prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową gminy na zasadach określonych przepisami prawa; 
  2. ) kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań majątkowych; 
  3. ) zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawartych przez gminę; 
  4. ) ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej.

§ 90.

Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami Urzędu gminy nawiązany jest na podstawie umowy o pracę.

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe

§ 91.

Przez publikację na terenie gminy uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty należy rozumieć wywieszenie tekstu uchwały na: 

 1. )tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu; 
 2. )miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy; 

§ 92.

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 93.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załączniki:

 

Uchwała nr L/324/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Gidle

Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Gidle

Metryka

sporządzono
2018-02-23 przez Borowik Mariusz
udostępniono
2018-02-23 00:00 przez Mariusz Borowik
zmodyfikowano
2020-03-04 15:16 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3229
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.