Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 73 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

Uchwały Rady Gminy w Gidlach podjęte w 2018 roku

 

Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających

Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych

Uchwała nr XL/269/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XL/270/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała nr XL/271/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Uchwała nr XL/272/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/03 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gidle

Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gidle dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr XLII/280/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XLII/281/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2018 roku

Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLII/283/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego w przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Gidlach Nr XXXVI/240/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gidle oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Gidle instrumentem płatniczym

Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach za rok 2017

Uchwała nr XLV/297/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2017

Uchwała nr XLV/298/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za rok 2017

Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gidle

Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

Uchwała nr XLV/301/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/279/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gidle dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2018

Uchwała nr XLVI/303/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała nr XLVI/304/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2017

Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLVI/306/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVI/307/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XLVI/308/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Gidle na lata 2018-2020

Uchwała nr XLVI/309/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gidle

Uchwała nr XLVII/310/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVII/311/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLVII/312/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gidle

Uchwała nr XLVII/313/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/138/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Uchwała nr XLVII/314/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLVII/315/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gidle

Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XLIX/319/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XLIX/320/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/321/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr L/322/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr L/323/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gidle na lata 2018-2023

Załącznik do Uchwały nr L/323/2018 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gidle na lata 2018-2023

Uchwała nr L/324/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Gidle

Uchwała nr LI/327/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

Uchwała nr LI/328/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr LI/329/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Gidlach

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gidlach

Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy w Gidlach oraz ustalenia ich składu liczbowego

Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2018

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2019

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2019

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Gidlach na 2019 r.

Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2019 r.

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na 2019 r.

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na 2019 r.

Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/9/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2018 roku

Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gidle

Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gidle

Metryka

sporządzono
2018-03-23 przez Mariusz Borowik
udostępniono
2018-03-23 00:00 przez Mariusz Borowik
zmodyfikowano
2019-02-12 13:06 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2578
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.